featured image O projektu

Regionalni
vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije

ZAGREB ISTOK

Novosti

O projektu

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ je javni investicijski projekt i odnosi se na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije.
Osnovna namjena Projekta je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

Investitor Projekta je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.,
Koledovčina ulica 1, Zagreb, OIB: 54189804734.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 883.885.327,00 kn bez PDV-a. Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega bespovratna EU sredstva iznose 483.953.846,00 kn
Sufinanciranje dijela nacionale komponente odnosi se na sredstva Investitora, Hrvatskih voda i sredstva Državnog proračuna.

Lokacija realizacije Projekta je Zagrebačka županija – gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina, općine: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2019. – ožujak 2023.

Projekt je proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske jer isti znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga, podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području istočnog dijela Zagrebačke županije, stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi, u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske te obvezama preuzetim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Na projektnom području postojeća vodoopskrba je organizirana kroz četiri vodoopskrbna područja:

 • vodoopskrbno područje „Dugo Selo“ obuhvaća grad Dugo Selo i općine: Brckovljani i Rugvica
 • vodoopskrbno područje „Ivanić-Grad“ – obuhvaća grad Ivanić-Grad i općine: Kloštar Ivanić i Križ
 • vodoopskrbno područje „Sveti Ivan Zelina“ – obuhvaća grad Sveti Ivan Zelina i općinu Bedenica
 • vodoopskrbno područje „Vrbovec“ – obuhvaća grad Vrbovec i općine: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Gore navedeni cilj Projekta planira se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

 • izgradnjom dobavnih magistralnih cjevovoda, izgradnjom nove vodoopskrbne mreže, rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže, izgradnjom vodocrpilišta Kosnica, povećanjem povezanosti mreže, smanjenjem gubitaka, povećenjem pouzdanosti u učinkovitost sustava javne vodoopskrbe
 • ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u sustavu javne vodoopskrbe
 • povećanjem učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga u financijskom i tehničko-tehnološkom smislu.

Sukladno navedenom, Projektom se planira ostvariti slijedeće specifične ciljeve:

 • izgradnja: vodoocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 316.222 m novih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva i 8 934 kućnih priključaka
 • rekonstrukcija:108.152 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice
 • smanjenje vodnih gubitaka na sustavu u prosjeku sa 29,2% na ukupno 18,6%
 • poboljšanje razine usluge
 • povećanje priključenosti stanovništva na projektnom području na sustav javne vodoopskrbe za 44,1% u 2023. godini (razdoblje provedbe Projekta iznosi 63 mjeseca, a komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe planiran je u 2023. godini).

U tehničkom smislu glavni segmenti Projekta su:

 • Vodocrpilište Kosnica – uključuje izgradnju vodocrpilišta kapaciteta 450 l/s s izgradnjom glavnih objekata crpilišta, sabirnog bazena s izlaznom crpnom stanicom i zgradom za dezinfekciju. U okviru crpilišta su i interna prometnica, platoi i objekti odvodnje, transformatorske stanice, rasvjeta i ostale instalacije
 • Osnovni dobavni sustav – uključuje izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 27,7 km („Kosnica-Hruščica“; „Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“ i „VS Cerje-VSVukovje“)
 • Vodoopskrbni sustav Dugo Selo – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 47,9 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 1,5 km, izgradnju crpnih stanica „Kozinšćak“ i „Domobranska“
 • Vodoopskrbni sustav Vrbovec – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 9,3 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 222,8 km, izgradnju 5 crpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva i rekonstrukciju precrpne stanice „Lonja“
 • Vodoopskrbni sustav Sveti Ivan Zelina – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km, izgradnju precrpnih/hidrostanica (7)
 • Vodoopskrbni sustav Ivanić-Grad – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 45.579 m, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 2.686 m, izgradnju precrpne stanice „Kloštar Ivanić“
 • Nabava opreme za održavanje vodoopskrbnog sustava (autocisterne, bageri – utovarivači, mini bageri s prikolicom, kamioni kiper s dizalicom, samousisne motorne pumpe za vodu i laboratorijska oprema za analizu vode)
 • Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava.

 

Dokumenti za preuzimanje

Letak projekta

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, vodotornjevi, priključci) na vodoopskrbnom području Vrbovec za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

Pregledna situacija Vrbovec

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.